MUSIKINSTRUMENT NY

Samlingen av musikinstrument omfattar ca. 6400 föremål. Tyngdpunkten ligger inom områdena europeisk konstmusik och nordisk folkmusik, men även utomeuropeiska musikkulturer är förhållandevis väl representerade. Tidsmässigt spänner samlingen över en period på ca. 400 år, från tidigt 1600-tal och fram till helt nytillverkade instrument. Sedan 1970-talet är merparten av Nordiska museets musikinstrumentsamling deponerad hos oss.

I denna webbkatalog finns för närvarande ca. 1800 instrument.


Sök Instrument
 
Kategorier
     

Museet har ca. 350 klaverinstrument. Samtliga kan sökas på denna webbplats.

Cembaloinstrument
I cembaloinstrumenten (cembalo, virginal, spinett) alstras tonen av en knäppande tagg.
Cembalon har flygelform med tangenter i strängarnas riktning.
Virginalen är ofta rektangulär med tangenterna tvärs mot strängarna. Längsta strängen är närmast klaviaturen.
Spinetten har också tangenterna tvärs mot strängarna. Längsta strängen är längst från klaviaturen.

Klavikord
Klavikordet har metallbleck som slår an strängarna och samtidigt avdelar dem till rätt klingande längd.
Se bilder från Lindholmdagarna - ett symposium kring Sveriges sista stora klavikordbyggare

Flyglar, pianon, tafflar
Flyglar, pianon och tafflar har hammare som slår an strängarna.
Flyglar har liggande strängar och tangenter i strängarnas riktning.
Pianon har stående strängar.
Tafflar har liggande strängar och tangenter tvärs mot strängarna. Tidiga tafflar brukar kallas hammarklaver.

Specialklaver
Dulcitone M874, X5497
Klaverharpa M110
Orphica M1394
Piano quatuor M3073
Stålklaver M1793
Terpodion M474